transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Privacy Verklaring

Inhoudsopgave privacyverklaring Top-Casino

 1. Inleiding
 2. Top-Casino
 3. Doel gegevens
 4. Ontvangers
 5. Periode van opslag
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Plichten


1. Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt helder uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving.

Volledigheidshalve: de privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.


2. Top-Casino

Op dit moment leest u de privacyverklaring van Top-Casino. Top-Casino is een bedrijf dat zich bezig houdt met informatie verschaffen over casinospelen. Hierbij worden onder andere reviews geplaatst door spelaanbieders.

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Top-Casino verzameld worden. Het is belangrijk dat u weet wat er met de gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Dat is de inhoud van deze verklaring.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Top-Casino? Neem dan zeker contact op.

contact@top-casino.nl 


3. Doel Gegevens

Er zijn een aantal doelen waar Top-Casino uw persoonsgegevens voor verzamelt. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Top-Casino via de website. Vanzelfsprekend worden hier enkel relevante gegevens gevraagd.
 2. Factureren Zoals u misschien weet, heeft iedere onderneming een plicht om te factureren, en deze facturen te verzamelen. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte.
 3. Ip adressen logboek Voor uw en onze veiligheid bewaren wij de ip adressen van alle bezoekers voor een korte periode. In geval van een lek in, of een aanval op de website, kan Top-Casino via dit logboek achterhalen welke vervolgstappen genomen moeten worden om de website zo snel mogelijk weer veilig te maken.
 4. Nieuwsbrieven Zo nu en dan worden er vanuit Top-Casino nieuwsbrieven verzonden aan klanten. Hier worden e-mailadressen voor verzameld via de website waar u zich zelf voor aan dient te melden.
 5. Google Analytics Gegevens worden eveneens gebruikt voor Google Analytics. Dit komt de bedrijfsvoering van Top-Casino ten goede. Dit is wel in geanonimiseerde vorm.


4. Ontvangers

Voor de bedrijfsvoering van Top-Casino is het noodzakelijk om een accountant in te huren. De accountant zal dus gegevens ontvangen, onder andere gegevens die vermeldt worden op facturen.

 1. Boekhouder Voor het voeren van goede administratie heeft Top-Casino een boekhouder ingeschakeld. Deze ontvangt bepaalde (persoons)gegevens.
 2. Hosting Top-Casino regelt de hosting zelf.
 3. Overzicht van cookies Top-Casino maakt eveneens gebruik van cookies. Waar dienen cookies voor? Door plaatsing van de hieronder genoemde cookies is het voor Top-Casino mogelijk om informatie op te slaan, die nodig is voor de bedrijfsvoering van Top-Casino.

Cookies:

_csrfHelpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen.Top-Casino.nl
_sweetSessionIdIdentificeert de huidige sessie.Top-Casino
_gaDeze cookies worden gebruikt om vast te leggen wie de website bezoekt, de locatie en activiteit.Google Meer info
_ageIn deze cookie wordt de ingevulde leeftijd van de bezoeker opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker advertenties voor kansspelen ziet of niet.Top-casino.nl
_statusIn deze cookie wordt bijgehouden of de bezoeker advertenties voor kansspelen wil zien of niet.Top-casino.nl


5. Periode van opslag

Uw gegevens worden langere tijd bewaard door Top-Casino. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij Top-Casino op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

 1. Contact opnemen Neemt u contact op met Top-Casino via de mail? Dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard.
 2. Factureren Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar a 10 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook.
 3. Ip adressen logboek Deze ip adressen worden na maximaal 2 dagen verwijderd.
 4. Nieuwsbrieven Zo nu en dan worden er vanuit Top-Casino nieuwsbrieven gezonden aan klanten. De gegevens hiervoor worden niet langer dan 2 jaar bewaard, wanneer ontvangers de nieuwsbrieven niet openen. Wanneer u de nieuwsbrieven wel opent, worden de gegevens onbeperkt bewaard. Dit uiteraard wel binnen grenzen van redelijkheid. Conform artikel 7.4 kunt u ons verzoeken gegevens voor nieuwsbrieven te verwijderen.
 5. Google Analytics Gegevens worden eveneens gebruikt voor Google Analytics. Dit komt de bedrijfsvoering van Top-Casino ten goede.


6. Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Top-Casino (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Top-Casino. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door “https” beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Top-Casino privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


7. Uw rechten

 1. Recht op inzage Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Top-Casino zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail, of telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Top-Casino. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen, of te mailen.
 3. Recht op overdracht van gegevens Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Top-Casino ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.
 4. Recht op het wissen van gegevens U heeft in bepaalde gevallen het recht om Top-Casino te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Top-Casino uw persoonsgegevens vernietigen:
  • Top-Casino heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Top-Casino de gegevens voor verzameld heeft.
  • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Top-Casino om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
  • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel  7.6. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan Top-Casino met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
  • Wanneer Top-Casino uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
  • Wanneer Top-Casino een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Top-Casino verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.
  • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 jaar bent en Top-Casino heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Top-Casino de gegevens te wissen. Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.
 5. Recht op het indienen van een klacht U heeft immer het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Top-Casino niet op juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.
 6. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar Zie punt 4. Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar contact@top-casino.nl onder toezending van een kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en BSN nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Top-Casino zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het wissen (artikel 7.4).


8. Plichten

Top-Casino verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Top-Casino. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Top-Casino de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Top-Casino behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Top-Casino dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Top-Casino. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

contact@top-casino.nl

Top_Casino_Privacyverklaring.pdf