transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Is Fairplay Casino Veilig en Betrouwbaar?

fairplay onderzoek veilig en betrouwbaarheid

Om de vraag te beantwoorden of Fairplay casino veilig en betrouwbaar doen wij een diepte-onderzoek naar de eigenaren, de voorwaarden, hoe men omgaat met jouw gegevens en of men verantwoord spelen serieus neemt. Op basis van dit onderzoek kunnen wij tot een antwoord op de vraag komen, die je kunt vinden in de conclusie onderaan deze pagina.

De conclusie van dit onderzoek gebruiken wij voor het onderdeel 'Veiligheid, Voorwaarden en Privacy' van de FairPlay Casino review. In de review vind je ook informatie over de website, casino spellen en andere handige informatie over het online casino.

Dit kan je vinden op deze pagina:

Wie zijn de eigenaren van Fairplay

Algemene voorwaarden Fairplay

Zijn de bonusvoorwaarden redelijk?

Zijn jouw gegevens veilig?

Hoe gaat Fairplay om met verantwoord spelen

Conclusie: Is Fairplay veilig en betrouwbaar?

Wie zijn de eigenaren van Fairplay en met welke licenties

Fair Play Casino bestaat al voor ruim 35 jaar en staat gevestigd in diverse Nederlandse steden. Zij staan bekend als een innovatieve trendsetter binnen de branche van speelautomatenhallen. In de Fair Play Casino’s kunnen spelers gebruik maken van volautomatische roulette en videoslots. De missie van Fair Play Casino is het bieden van een unieke gokbeleving in een veilige en verantwoorde speelomgeving. 

Gelet op de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand voldoet Fair Play Casino aan de wettelijke vereisten, omdat zij in het bezit zijn van een Nederlandse kansspelvergunning. De eigenaar van Fair Play Casino is De Janshen-Hahnraths Group. Fair Play Casino bevat een bekende naam, aangezien er 38 Fair Play Casino’s door heel Nederland gevestigd zijn.

Wat zijn de algemene voorwaarden om te spelen bij Fairplay Casino

Fair Play Casino beschikt over algemene voorwaarden waarin zij de rechten en plichten van hen en de spelers uitvoerig beschrijven. Fair Play Casino vermeldt in de algemene voorwaarden, dat indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, de spelers de wijzigingen moeten accepteren. Indien zij dat niet aanvaarden, dan mogen zij geen gebruik meer maken van de diensten en moeten daaropvolgend hun spelersaccount beëindigen. Deze bepaling is niet relevant, want het is niet wettelijk bepaald, dat spelers bij niet aanvaarding van de algemene voorwaarden, hun spelersaccount moeten beëindigen.

Om te kunnen spelen bij Fair Play Casino dient de speler een spelersaccount aan te maken. De speler mag het spelersaccount uitsluitend gebruiken ten behoeve van de deelname aan de vergunde kansspelen en niet voor andere doelen. Om bij Fair Play Casino te kunnen spelen, dient de speler minimaal 18 jaar te zijn. Fair Play Casino schrijft een speler enkel in, indien zij over de volledige gegevens van de speler beschikt en nadat zij diens identiteit middels het online identificatiemiddel IDIN hebben geverifieerd. Er vindt dan een controle plaats door verstrekking van een kopie van het paspoort. De betreffende personen kunnen de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken.

Fair Play Casino schrijft een persoon als speler in, nadat Cruks te hebben geraadpleegd en blijkt dat de betreffende persoon daarin niet is opgenomen. Deze controle geschiedt aan de hand van de navolgende persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. Geboortedatum;
 3. Geboorteplaats; en
 4. Burgerservicenummer.

De inschrijving van een persoon kan daarnaast pas plaatsvinden, nadat Fair Play Casino heeft vastgesteld, dat tegen de inschrijving geen bezwaren bestaan. Ook moet het voor Fair Play Casino duidelijk zijn, dat er geen vermoedens zijn dat de persoon zijn deelname aan de vergunde kansspelen zal gebruiken voor witwassen, financiering van terrorisme, overtredingen van sanctieregelingen of fraude. De inschrijving kan in dergelijke gevallen worden geweigerd. Als onderdeel van de registratie dient een persoon de grenzen van zijn of haar speelgedrag aan te geven. De grenzen hebben betrekking op:

 1. De maximale duur van de toegang tot de spelersinterface per dag, week of maand;
 2. De maximale stortingen op de speelrekening per dag, week of maand; en
 3. Het maximale tegoed op de speelrekening.

Deze grenzen kunnen worden gewijzigd. Een betreffende persoon kan tot deelname worden geweigerd, omdat het saldo op de speelrekening niet toereikend is. Om de registratie te kunnen afronden, moet de speler op de verificatielink klikken, welke naar het betreffende e-mailadres is verzonden. Bij de inschrijving verklaart iedere persoon, dat:

 • Hij kennis heeft genomen van de algemene informatie;
 • Hij handelingsbekwaam is;
 • Hij uitsluitend voor eigen rekening zal spelen;
 • Hij de inschrijving niet gebruikt voor witwassen, financiering van terrorisme, overtredingen van sanctieregelingen of fraude;
 • Hij zorgvuldig omgaat met de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen treft om het gebruik daarvan door derden te voorkomen en de nader door Fair Play Casino opgelegde voorschriften opvolgt;
 • Hij de informatie bij de registratie zelf heeft ingevuld en deze informatie correct is;
 • Hij minstens 18 jaar oud is; en
 • Hij nooit heeft gewerkt voor of op geen enkele manier verbonden is aan Fair Play Casino of Janshen-Hahnraths Group, of een met haar gelieerde bedrijven en niet betrokken is bij een relatie met iemand die dat wel heeft of is geweest.

Een speler moet eventuele wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens direct doorgeven aan Fair Play Casino. Er is enkel een spelersaccount per persoons toegestaan (een naam, een spelersaccount, een IP-adres). Indien een speler meer spelersaccounts heeft, dan worden deze accounts geblokkeerd. De speelwinsten of bonussen, welke zijn opgebouwd tijdens de periode dat sprake was van een dubbele spelersaccount, komen te vervallen en kunnen door Fair Play Casino worden teruggevorderd. 

Een spelersaccount is persoonlijk en kan niet worden verkocht, uitgeleend of gedeeld. De gegevens mogen dus niet met anderen worden gedeeld. Bovendien is de speler zelf verantwoordelijk voor alle inzetten, winsten en verliezen, die met zijn spelersaccount worden gerealiseerd. Ook is de speler verantwoordelijk voor de veiligheid en het gebruik van identificatiemiddelen voor de aanmelding tot zijn spelersaccount. Het wordt door Fair Play Casino aangeraden om een sterk wachtwoord te gebruiken. Het wachtwoord telt minimaal zeven karakters. De spelers moeten het wachtwoord jaarlijks wijzigen.

Alle betalingstransacties tussen FPO en de speler verlopen enkel via de speelrekening. Dit is uitgevoerd om de veiligheid van betalingstransacties te waarborgen en om eventuele witwasserij dan wel fraude te voorkomen.

Een spelersaccount kan worden beëindigd, indien de speler daarom verzoekt of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als speler. Dit kan de speler doen door contact op te nemen met de klantendienst via de chat op de website, door zijn spelersaccount te wijzigen of door een e-mail te sturen naar de klantenservice. Het resterende geldbedrag op het account wordt teruggestort op de gekoppelde bankrekening. Tevens kan Fair Play Casino ook het spelersaccount schorsen op verzoek van de speler, maar Fair Play Casino kan dit ook doen wegens gewichtige redenen. De volgende gevallen worden aangemerkt als gewichtige redenen:

 1. Bij het niet naleven van de Algemene Voorwaarden of nadere toepasselijke voorwaarden;
 2. Bij een vermoeden van misbruik, fraude, vals spel of ander oneigenlijk gebruik van de diensten van Fair Play Casino, bijvoorbeeld wanneer de speler de speelrekening gebruikt voor overboekingen;
 3. Bij een vermoeden van niet naleving wet-en regelgeving;
 4. Indien de autoriteiten een schorsing verzoeken;
 5. Bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving als speler;
 6. Bij een redelijk vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen;
 7. Bij een faillissement, onderbewindstelling, ondercuratelestelling, surseance of wettelijke schuldsanering.

De mogelijkheid tot deelname aan kansspelen is geschorst tijdens het onderzoek met een maximum van zes maanden. Het overboeken van tegoeden kunnen worden beperkt. Fair Play Casino is niet aansprakelijk voor enige vertraging, downtime, verstoringen of onjuist verloop van het speelaanbod. Restituties worden alleen verstrekt door het management van Fair Play Casino. Het management streeft in dergelijke gevallen naar een eerlijke en passende oplossing. Er bestaat overigens geen aanspraak op misgelopen speelwinst.

In het geval dat een spel wordt gestart, maar het door technische problemen (fout in het spelsysteem) mislukt, dan zal Fair Play Casino de spelers toestaan om het spel te voltooien wanneer het spel weer beschikbaar is. Indien de ronde of het spel niet meer beschikbaar is, dan zal Fair Play Casino het ingezette bedrag terugstorten op de speelrekening. 

Zijn de Bonusvoorwaarden eerlijk?

Bij het online gokken zal voor de speler al snel duidelijk worden, dat het casino landschap vaak bonussen aanbiedt. Hiervoor stelt een casino bonusvoorwaarden op, zodat de spelers niet voor verrassingen komen te staan. Een casino geeft immers nooit gratis geld weg. Gelet op de juridische raakvlakken, dient het casino dan ook redelijke bonusvoorwaarden te hanteren voor de toepassing daarvan. Fair Play Casino bevat sinds ingaande november 2021 bonusvoorwaarden. Aangezien zij voorheen geen bonussen toepasten, hadden zij geen bonusvoorwaarden ontworpen. Derhalve konden spelers daar voorheen geen rekening mee houden.

Voor de spelers bij Fair Play Casino geldt, dat zij gebruik kunnen maken van een Fair Play Casino bonus, indien zij over een volledig geregistreerd en geverifieerd spelers-account beschikken. Alle bonussen dienen expliciet door de speler geaccepteerd te worden voorafgaand aan het actief gebruiken ervan. Bovendien kunnen de desbetreffende bonussen louter door Fair Play Casino worden uitgekeerd. Bij het gebruiken van een bonus gelden uiteraard diverse restricties. Zo is een bonus beperkt tot één persoon, per huishouden, per computer of per IP-adres. Het bonusbedrag kan te allen tijde worden afgewezen.

Indien de bonusvoorwaarden niet adequaat worden nageleefd, dan kan Fair Play Casino het spelersaccount schorsen of doen beëindigen. Bij een schorsing blijft het spelersaccount niet toegankelijk gedurende het onderzoek, dat Fair Play Casino verricht. De mogelijkheid tot deelname aan kansspelen is geschorst hangende de duur van het onderzoek met een maximum van zes maanden, behoudens de wettelijke voorschriften. Daarentegen heeft de schorsing van het spelersaccount geen gevolgen voor de toegang van de speler tot de gegevens betreefende zijn speelrekening. Tot op heden is niet bekend in hoeverre Fair Play Casino hier streng op handhaaft, aangezien zij recentelijk zijn begonnen met het toepassen van de bonusvoorwaarden.

Zijn mijn gegevens veilig bij Fairplay casino?

  Fair Play Casino hanteert een privacybeleid inzake de bescherming van de verwerking betreffende de persoonsgegevens. In dit beleid maken zij duidelijk, dat zij louter de relevante persoonsgegevens verzamelen voor een noodzakelijk en legitiem doel. Fair Play Casino verwerkt persoonsgegevens bij:

  1. Registratie;
  2. Deelname online kansspelen;
  3. Bezoek website www.fairplaycasino.nl;
  4. Gebruik maken dienstverlening.

  Fair Play Casino verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan de online kansspelen van Fair Play Casino. De navolgende persoonsgegevens worden verzameld:

  1. Voor- en achternaam;
  2. Geboortedatum;
  3. Geboorteplaats;
  4. Adres- en contactgegevens;
  5. Telefoonnummer;
  6. Kopie paspoort of ander identificatiemiddel;
  7. Burgerservicenummer;
  8. Een code die op unieke wijze aan de speler is verbonden;
  9. Accountgegevens;
  10. Betaalgegevens;
  11. Gegevens met betrekking tot het speelgedrag;
  12. Gezondheidsgegevens inzake verslaving.

  De voormelde persoonsgegevens worden verzameld voor differente grondslagen, te weten: uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld dan wel verwerkt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorts staat voor Fair Play Casino de bescherming van de persoonsgegevens hoog in het vaandel. Hieromtrent nemen zij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van beveiligde netwerkverbindingen, firewalls en encryptie. Fair Play Casino plaatst ook cookies op de website, waarmee zij informatie kunnen verzamelen over het bezoek aan hun website. De cookies zijn optioneel in aanvaarding. De websitegebruiker kan zelf bepalen of de cookies worden geaccepteerd.

  Hoe gaat Fairplay om met verantwoord spelen

  Fair Play Casino beschikt over een Verantwoord spelen pagina. Daarin heeft Fair Play Casino benadrukt dat gokken voor velen een kansspel betreft, maar dat er ook risico’s aan verbonden zijn, zoals het ontwikkelen van een kansspelverslaving. Volgens Fair Play Casino betekent verantwoord spelen, dat de speler binnen de grenzen van de limieten blijft. Deze limieten dienen de spelers zelfstandig in te stellen tijdens de registratie. Op deze pagina voorziet Fair Play Casino ook van tips om de speler te stimuleren verantwoord te spelen. Ook biedt Fair Play Casino informatie over het omgaan met Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Een betreffende speler kan worden aangemeld bij het CRUKS. Fair Play Casino geeft voorts aan, dat het voor kan komen dat zij de risicospelers uitsluiten van het kansspelaanbod. Dit kan tijdelijk dan wel permanent zijn. Daaropvolgend voert Fair Play Casino ook een uitvoerig verslavingspreventiebeleid om aan haar zorgplicht te voldoen teneinde het risico op kansspelverslaving te reduceren.

  Ter zake van de klantendienst en klachten is het voor de speler belangrijk om bij eventuele onduidelijkheid informatie te winnen bij de klantenservice. De klantenservice van Fair Play Casino is dagelijks 24 uur per dag kosteloos bereikbaar voor informatie over de diensten. De klantenservice is te bereiken op het telefoonnummer: 088-8642333 en via klantenservice@fairplaycasino.nl. Bovendien bevat Fair Play Casino een digitale chat om klantenservice aan te bieden. Gelijktijdig is de klantenservice belast met de uitvoering van de klachtenprocedure. Betrokkenen kunnen een klacht indienen via e-mail, dan wel via de chat. Fair Play Casino beschikt over een klachtenregeling teneinde de ingediende klachten naar behoren te behandelen.

  Conclusie: Is Fairplay veilig en betrouwbaar?

  Geconcludeerd kan worden dat Fair Play Casino een veilig en betrouwbaar casino is om online gebruik te maken van hun kansspelaanbod. Zij beschikken namelijk over een kansspelvergunning en voeren een deugdelijk verslavingspreventiebeleid. Overigens hebben zij een privacybeleid, algemene voorwaarden en bonusvoorwaarden. Hieruit kan worden opgemerkt, dat zij op een betrouwbare wijze hun kansspelen aanbieden. Middels het beschikken van een Verantwoord spelen pagina zet Fair Play Casino het stimuleren van veilig spelen hoog in het vaandel. Zij zijn voornemens om eventuele kansspelverslaving te voorkomen. Gelijktijdig laten zij zien dat zij voor de bescherming van persoonsgegevens passende maatregelen treffen. Al met al blijkt dat Fair Play Casino een veilige en betrouwbare online casino is.

  Deze conclusie wordt gebruikt voor de beoordeling van Fairplay in de casino review