transparant img

Hartelijk welkom!

Wat is jouw leeftijd?

Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. Je antwoordt anoniem.
Bedankt voor jouw eerlijkheid!

Je verklaart dat je naar waarheid hebt geantwoord en dat je begrijpt dat deze website alleen bedoeld is voor personen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van kansspelen en op dit moment niet zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen.

Door antwoord te geven, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Lees er meer over in onze privacyverklaring.

Wat betekent Wet Koa voor Online Casino Aanbieders?

wat betekent de nieuwe wet voor online casino's

Het gaat bijna beginnen: legalisering van online kansspelen in Nederland. Bij Top-Casino volgen we alle ontwikkelingen op de voet. Hierbij zorgen we altijd voor relevante casino nieuwsberichten, waarbij we ons vaak richten op speler-gerelateerde zaken. Bekijk hier het artikel met de gevolgen voor de spelers. In dit artikel bekijken we het ook eens van de andere kant: Wat betekent de Wet Kansspelen op Afstand (KoA) nu eigenlijk voor de komende vergunninghouders? Voor medewerkers en vertegenwoordigers van online casino’s uiteraard interessant om te lezen. Maar ook voor de speler: het is altijd goed om te weten wat er speelt binnen de online casino branche.

In dit artikel, in samenwerking geschreven met een gespecialiseerd juridisch kantoor (XY Legal Solutions), gaan we in op een aantal relevante zaken:

Wat betekent Wet Koa voor Online Casino Aanbieders (Vergunninghouders in Nederland)

Laten we even teruggaan in de tijd voordat we de (te verwachten) toekomst bespreken, want dat er al een lange weg afgelegd is; staat buiten kijf. Wist je dat Nederland als sinds 2008 probeert te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het reguleren van de online kansspelmarkt? Ook op Europees niveau werd al rond 2011 gekeken naar het inpassen van eenlijnigheid op het gebied van online gokken. Uiteindelijk is gebleken dat acties op Europees niveau zeker ten goede zouden kunnen komen aan het beleid omtrent online kansspelen. De focus zou daarbij moeten liggen op consumentenbescherming, en het bestrijden van fraude. Bijna 10 jaar later, na een 5 jaar durend debat, is het nu bijna zover en treedt Wet Koa straks in werking. En de focus die eerder al op Europees niveau bleek, is ook zeker merkbaar in de strekking van Wet Koa: verslavingspreventie, tegengaan (cyber) criminaliteit, bestrijding van fraude en daarmee een algemene focus op consumentenbescherming.

Zoals gebleken is uit onderzoeken in 2018 vanuit Statista, werd er al ruimschoots online gegokt in Nederland. De noodzaak aan regulering van de markt is daarbij een gegeven: op deze manier kan de speler zich veilig begeven in een online gokomgeving. Wil je als online casino een vergunning bemachtigen? Dan wordt er straks een hoop van je verwacht.

Algemeen, en wat er tot nu toe bekend is over de Koa-aanvraag

De Kansspelautoriteit heeft al redelijk wat informatie losgelaten omtrent de Koa aanvraag. Natuurlijk is het nog niet definitief, maar wel geeft het alvast duidelijk richting aan de te verwachten situatie. Laten we daar even kort op ingaan, via deze modules wordt de aanvraag van de casino aanbieder beoordeeld. :

Wijze van aanvraag:

De Ksa rekent kosten voor de aanvraagprocedure. Op de website wordt momenteel aangegeven dat het gaat om € 45.000,-; maar uit de Regeling Kansspelen op afstand (Regeling Koa) blijkt dat dit waarschijnlijk € 48.000,- wordt. De Ksa vergt een beknopte en duidelijke aanvraag, waarbij de procedure zich richt op 7 modules.

Module A – Algemene informatie

Aanvrager verschaft hier informatie over het type kansspel waar een vergunning voor wordt aangevraagd (bijvoorbeeld: incidenteel? Of niet incidenteel?).

Module B – Betrouwbaarheid

Onder andere middels de Wet Bibob wordt de integriteit van de aanvrager onder de loep gelegd. Zijn er eerdere faillissementen of schulden geweest binnen de onderneming, of bij gelieerde dochterondernemingen/aandeelhouders? Zijn er ‘sleutelfiguren’ met een strafrechtelijk verleden binnen het bedrijf? En meer.

Module C – Deskundigheid

Van de aanvrager en diens volledige onderneming wordt verwacht dat er voldoende expertise is: op het gebied van branchekennis en algemeen ondernemerschap.

Module D – Financiën

Wordt er rekening gehouden met het afscheiden van speeltegoeden (derdengeldenrekening)? Hoe wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd? Is het voor de aanvrager mogelijk een garantstelling van (waarschijnlijk) € 830.000,- te bieden?

Module E – Bescherming van de consument

In deze module wordt van de aanvrager verwacht inzicht te geven in begrip van regelgeving omtrent marketing, reclame, verslavingspreventie en meer. Hoe is bijvoorbeeld het interne beleid geregeld?

Module F – Bedrijfsprocessen

Hierbij geeft de aanvrager inzicht in onder andere keurmerken voor spel- en ict schermen, manieren om matchfixing te signaleren en meer.

Module G – Digitale communicatie

Hierbij toont aanvrager aan verbinding te kunnen maken met het Cruks register en de Controle Databank (CDB). Lees over het Cruks straks meer.

Wat kan je verwachten van het beleid omtrent verslavingspreventie?

Op 20 augustus 2020 werd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie de Ontwerpregeling Koa gepubliceerd. Onder andere deze voorlopige regelgeving blijkt, evenals uit het Besluit Koa (gepubliceerd op 3 maart 2020), dat verslavingspreventie een van de meest belangrijke pijlers is. Ook de Leidraad Zorgplicht is een interessant document hierover, te vinden op de website van de KSA.

Wat betekent dit straks voor de aanbieder van online kansspelen? Hoofdstuk 3 van Regeling Koa is in zijn geheel hieraan gewijd, en biedt goede inzichten. Er wordt verwacht dat er sprake is van kennis en inzicht op het gebied van gokverslaving. Cursussen voor personeel en sleutelfiguren horen hierbij (deze waren ook al verplicht voor landbased partijen, maar moeten nu ook de online invalshoek belichten). Er wordt geacht dat je als online casino waarborgen biedt, om spelers tegen zichzelf in bescherming te nemen. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot het stellen van stortingslimieten, maar uiteraard ook de mogelijkheid voor de speler zich compleet uit te sluiten bij jouw online casino. Daarbij wordt verwacht dat je je aansluit bij het Cruks, waar we straks dieper op ingaan. Eerst bespreken we de cursussen hieronder.

De verplichte basiscursussen en aanvullende cursussen op grond van Wet Koa

De Ontwerpregeling Kansspelen op afstand (Regeling Koa) werd op 20 augustus 2020 gepubliceerd.  Deze regeling dient ter verduidelijking van de doelstellingen van de Wet Koa. De Regeling Koa is overigens nog niet definitief: momenteel doorloopt de regeling het notificatietraject bij de Europese Commissie. Het kan daardoor zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden. We gaan er vanuit dat het toch wel voor zo’n 90% definitief is, waarschijnlijk.

Nu spreekt Regeling Koa (net zoals het Besluit Koa van 3 maart 2020) over de Basiscursus, en de aanvullende cursus verslavingspreventie (zie Hoofdstuk 3, artikel 8 t/m 11 van de regeling). Dergelijke cursussen zijn, uiteraard in andere vorm, reeds verplicht voor Nederlandse land-based casino’s van Holland Casino (op grond van de Wet op de Kansspelen). Deze cursussen worden ook verplicht voor de online aanbieder. De cursussen dienen uiteraard aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen, maar vooralsnog is het niet precies duidelijk hoe er invulling aan gegeven wordt. Er dient immers rekening te worden gehouden met hoe de cursussen nu het beste worden gegeven, maar ook gelieerd aan het online aspect: hoe signaleer je online verslavingen, of de risico’s daarop? Een aantal onderdelen waar bijvoorbeeld de basiscursus in ieder geval moet bestaan:

 1. De elementen van de kansspelen die aangeboden worden, en waarom deze eventueel verslavend zouden kunnen zijn.
 2. Kennis op het gebied van signaleren van risicovol of problematisch gedrag.
 3. Interventies: welke kunnen aangeboden worden, en zouden kunnen helpen bij het aanpakken van risicovol gedrag?
 4. Inzicht in te nemen maatregelen indien verslavingszorg nodig is.

Verplichte elementen uit de aanvullende cursus verslavingspreventie:

 1. Gespreksvaardigheden.
 2. Basisvaardigheden voor het voeren van gesprekken.
 3. Communicatievaardigheden, specifiek gericht op doelgroep kansspelspeler.
 4. Oefening motiverende gesprekstechnieken.
 5. Kennis over risicovol speelgedrag.
 6. Kennis over eventuele interventiemaatregelen.
 7. Oefening in beste wijze aanbieden interventie.
 8. Verdieping in kennis over verslavingszorg.
 9. Kennis over het beste moment van begeleiden speler naar verslavingszorg.

Goed om aan te geven: de Wet Koa geldt als vervanging van de Wet op de Kansspelen (WoK). Daarmee zijn de cursussen op grond van de Wet Koa eveneens 1 op 1 verplicht voor de land based casino’s (dit geldt dus ook voor de aanvullingen en wijzigingen).

Wat betekent dit voor de (komende) vergunninghouder?

Voor komende vergunninghouders die niet bekend waren/zijn met de Nederlandse cursusplichten, betekent dit in ieder geval dat hier budget voor zal moeten zijn. Kennis moet up to date blijven, en dat betekent dus ook dat er uren vrij gemaakt dienen te worden voor personeel en bestuur.

Het Centraal Register voor Uitsluiting Kansspelen (het Cruks)

Een speler met verslaving kan zich uitsluiten bij het ene (online) casino, maar vervolgens rustig verder spelen bij een andere partij. Dit probleem heeft de Nederlandse regering gesignaleerd, waarmee het Cruks in het leven is geroepen. (meer informatie op de website van de KSA) Het Cruks kan gezien worden als een landgebonden aanpak van gokverslaving. Schrijft een speler zich (al dan niet verplicht) in bij Het Cruks? Dan is deze speler vervolgens uitgesloten van alle gokmogelijkheden bij Nederland. Aansluiting is verplicht voor álle vergunninghouders. In de nu bekende regelingen is daarom ook de eis gesteld dat het casino de technische mogelijkheid moet hebben zich aan te sluiten bij het Cruks, en daarbij horende database.

Wat betekent dit voor de (komende) vergunninghouder?

Ook om te voldoen aan de aansluitingsplicht (bij het Cruks), zal de (komende) vergunninghouder acties moeten ondernemen en kosten moeten maken. Er worden immers ook wettelijke eisen gesteld aan de technische mogelijkheden van het casino hierin.

Verplichte vertegenwoordiging in Nederland voor Online Casino’s

Voortbordurend op de pijler verslavingspreventie, kan de verplichte vertegenwoordiging niet onbesproken blijven. Iedere vergunninghouder dient een vertegenwoordiger te hebben in Nederland op het gebied van verslavingspreventie. Naar alle waarschijnlijkheid wordt van deze (rechts)persoon verwacht dat deze voldoende kennis heeft van gokverslaving, en ook connecties heeft met zorginstellingen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de exacte eisen aan deze vertegenwoordiger zijn. Dit zal naar verwachting binnenkort in een regeling/leidraad worden uitgewerkt.

Handige inzichten uit de Ontwerpregeling Kansspelen op afstand

De zojuist besproken ontwerpregeling Koa benadrukt wederom sterk de inslag ‘consumentenbescherming’. Zo worden er veel zaken met betrekking tot verslavingspreventie besproken. Ook worden er eisen gesteld met betrekking tot de organisatie van kansspelen op afstand:

Gesteld kan worden dat Nederland op dit moment de meest strenge regels gaat hanteren omtrent online kansspelen. In het kader daarvan wordt de focus gelegd op consumentenbescherming, en is het vooral aan het casino om te zorgen dat er gewerkt wordt volgens deze maatregelen.

 • Het online casino treft passende maatregelen (operationeel en technisch) om vergunde kansspelen eerlijk te laten verlopen.
 • Verboden kansspelvormen, waarbij een speler meer kan verliezen dan diens inzet, worden strikt uitgesloten.
 • Gebruikte toevalsgeneratoren (RNG’s) dienen aan bepaalde eisen te voldoen.
 • Online casino’s dienen bij het aanbieden van livespelen te allen tijde toegang te kunnen verschaffen aan vertegenwoordigers van de Ksa. Doel: controleren of de spelen eerlijk verlopen.
 • En meer…

Kansspelbelasting na inwerkingtreding Wet Koa

Ná inwerkingtreding van Wet Koa, zal er e.e.a. veranderen op het gebied van kansspelbelasting. Waar de op dit moment vergunde partijen de afdracht regelen, dienen spelers die online geld winnen zelf afdracht te doen (percentage 30.1%). Hierbij is het goed om aan te geven dat de Belastingdienst zich verder niet teveel mengt in het al dan niet illegale karakter van de spelen. Zij willen gewoon de kansspelbelasting ontvangen, indien er winst is gemaakt. Voor de in Nederland vergunde partijen geldt straks dat zij de kansspelbelasting dienen af te dragen; zo heeft de speler hier verder niet veel meer mee te maken.

De strikte Nederlandse eisen en de daarbij komende kosten: heeft dit effect op de speler?

Er worden nogal wat eisen gesteld aan de vergunninghouders op grond van Wet Koa. Deze eisen leveren ook weer aardig wat kosten op voor de aanbieders van online kansspelen in Nederland. Merkt de speler hier straks iets van? Waarschijnlijk vrij weinig: de speler levert de omzet voor het casino. Daarmee zal ervoor gezorgd worden dat het spelaanbod en de voorwaarden zo aantrekkelijk blijven, als mogelijk is binnen de kaders van Wet Koa. RTP’s zullen bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk hetzelfde blijven; daar softwareontwikkelaars deze eis stellen bij het aanbieden van hun spelletjes.

Meer informatie voor de speler

Bovenstaand artikel geeft veel inzichten voor de aanbieders van online kansspelen, die straks hopen vergunninghouder te worden in Nederland. Ook hebben we alvast wat handige informatie voor de speler gedeeld, bijvoorbeeld met betrekking tot kosten. Vond je dit als online casinospeler een interessant stuk, maar wil je meer lezen over wat Wet Koa specifiek voor jou betekent? Lees dan ons artikel hierover!

Bronnenlijst:

Website Ksa, over het Cruks: Website van de KSA ; geraadpleegd: augustus 2020.

Oude/huidige Wet op de Kansspelen: https://wetten.overheid.nl/BWB..., geraadpleegd: augustus 2020.

Besluit Kansspelen op Afstand, Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/d..., geraadpleegd: augustus 2020.

AVG Wetgeving: https://autoriteitpersoonsgege...; geraadpleegd: augustus 2020.

Informatie Europese Commissie omtrent Online Kansspelen en redenen voor regulering: https://ec.europa.eu/commissio..., geraadpleegd: augustus 2020.

Ontwerpregeling Kansspelen op Afstand via Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/d..., geraadpleegd: augustus 2020.

Eerste Kamer; informatie over Wetsvoorstel 33.996: https://www.eerstekamer.nl/wet...; geraadpleegd: augustus 2020.

Statista, pagina over online gokken in Nederland: https://www.statista.com/stati... , geraadpleegd: augustus 2020. 

Informatie over de aanvraag van een vergunning op de website van de Kansspelautoriteit: Website van de KSA ; geraadpleegd: augustus 2020. 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob): https://wetten.overheid.nl/BWBR0013798/2020-08-01; geraadpleegd: augustus 2020.

Leidraad Zorgplicht Kansspelautoriteit: augustus 2020